गृहपृष्ठ पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीलाई बनाइने

पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीलाई बनाइने

k|]; rf}tf/L g]kfnsf] @) cf}+ :yfkgf lbj; sfo{qmddf ;xefuLx? k|]; rf}tf/L g]kfnsf] @) cf}+ :yfkgf lbj;sf] cj;/df cfOtaf/ cfof]lht sfo{qmddf Pdfn]sf pkfWoIf jfdb]j uf}td, dfcf]jfbL s]Gb|sf k|jQmf kDkmf e'iffn, Pdfn]sf ;lrj of]u]z e§/fO{, k|]; sfplG;nsf sfo{jxfs cWoIf ls;f]/ >]i7, kqsf/ dxf;+3sf cWoIf uf]ljGb cfrfo{ nufot ;xefuLx? . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

बुटवल- नेकपा (एमाले) ५ नं प्रदेशका संसदीय दलका नेता तथा पार्टी स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले यस प्रदेशलाई देशकै समृद्ध बनाउन सकिने सम्भावना रहेको बताए ।

लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर प्रदेशका सबै १२ वटै जिल्लाको विकास गर्दै नमूना एवं विशिष्ट प्रदेश स्थापना गर्न सकिने बताए ।प्रेस चौतारी नेपालको २०औँ स्थापना दिवसका अवसरमा प्रेस चौतारी नेपाल रुपन्देहीले बुटवलमा आज आयोजना गरेको ‘संघ–प्रदेश–स्थानीय सरकारका अन्तरसम्बन्ध, चुनौती र अवसर’ कार्यक्रममा नेता पोखरेलले लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सहिने बताए । “तीनवटा तह कार्यान्वयनमा रहेपनि पूर्णरुपमा कार्य गर्न नसकेको बताए । शून्य अवस्थाबाट प्रदेशको संरचना शुरु भए पनि एउटा महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा विकास गर्न सकिने विश्वास जनाए ।

पर्यटकीयस्थलबाट नै विकास हुने उहाको विश्वास रहेको र कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र सभ्यतालाई समृद्धिको आधारका रुपमा लिनुपर्ने र गरिबी, बेरोजगारी हटाएर प्रदेशलाई समृद्धि बनाउनतर्फ आफूहरु एकसाथ लाग्ने बताए । स्थानीय विकासका विज्ञ डा नारायणबहादुर थापाले स्थानीय–प्रदेश–संघीय सरकारका अवसर र चुनौती, स्रोतको बाँडफाँड, अधिकार क्षेत्रलगायत विषयमा विशेष अवधारणा प्रस्तुत गरे ।
अन्तरक्रियामा ५ नं प्रदेशका प्रदेशसभाका सांसद, राजनीतिक दलका नेता, नागरिक अगुवा, पत्रकार, विद्यार्थीको सहभागिता थियो । प्रेस चौतारी नेपालका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण चापागाईं, विश्लेषकद्वय यमलाल खनाल र युवराज कँडेल, व्ययवसायी टंकप्रसाद पोखरेललगायतले समृद्धिका लागि सहयात्रा जरुरी रहेकामा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित समय १५:२८ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु